Dark visions of David Fincher

David Fincher is known for many things – perfectionism, versatility, fascination with modern technology, „torturing“ his actors, actresses and crew by repeating shots dozens of times, and for his programmatic rejection of the idea of the „Fincher signature“ often attributed to him. In interviews, which he gives only sporadically, he repeatedly expresses that he does not want to be associated with a particular theme or style. In his view, he resists the frighteningly binding concept of the authorial image, which he perceives as reductive and stupid. In short, Fincher is not comfortable explaining the contexts of his films, convinced that they speak for themselves. As a filmmaker who never writes scripts, he considers himself a „mere“ interpreter. In sports terminology, he considers the director to be the quarterback.

Even so, Fincher is far from a laborer in a Hollywood dream factory – he chooses his subjects carefully, approaches their development with consistency, and, apart from the unfortunate experience of making his debut, maintains control until the end. Like the characters within the fictional world of the films he directs, he plays a game with the audience. He reinforces the interpretive openness with several perspectives through which the stories are often viewed (e.g., Panic Room, Zodiac, The Social Network, Gone Girl), even letting them be controlled by unreliable narrators (Fight Club, Gone Girl). The straightforwardness of the narrative gives way to a subtle multi-layeredness and cynical provocation that sometimes makes the wider audience take longer to find their way to them, as exemplified by Alien³ (1992), Fight Club (1999) and Mank (2020).

In a kind of sadistic pleasure inherent in the nature of many of his characters, Fincher enjoys terrifying his audience, purposefully making them uncomfortable with dark visions of a world wracked by malevolence. He refers to his generation as the generation of skeptics and cynics (of which Fight Club is a showcase) and acknowledges that his entire career has been about perverse books and screenplays. That’s why, no matter how much he resists the idea of the „Fincher touch“, it’s clear from his work that particular themes and genre preferences do indeed appeal to him. This year at the Noir Film Festival, five of his films will convince you of that: Se7en (1995), Fight Club (1999), Zodiac (2007), The Girl with the Dragon Tattoo (2011) and Gone Girl (2014).

Temné vize Davida Finchera

David Fincher je pověstný mnoha věcmi ­– perfekcionismem, všestranností, fascinací moderními technologiemi, „mučením“ herců, hereček a štábu desetinásobným opakováním záběrů a také tím, že programově odmítá ideu „fincherovského rukopisu“, jenž je mu často přisuzován. V rozhovorech, které poskytuje jen nerad a sporadicky, opakovaně vyslovuje, že nechce být asociován s konkrétním tématem či stylem. Vzpírá se podle něj děsivě svazujícímu konceptu autorské image, který vnímá jako reduktivní a hloupý. Fincherovovi zkrátka není pochuti vysvětlovat kontexty svých filmů, neboť je přesvědčený, že mluví samy za sebe. Jako tvůrce, jenž nikdy nepíše scénáře, se považuje za „pouhého“ tlumočníka. Řečeno sportovní terminologií, režisér je dle něj rozehrávač (quarterback).

I přesto má však Fincher daleko k námezdnímu dělníkovi hollywoodské továrny na sny – látky ke zfilmování si pečlivě vybírá, s důsledností přistupuje k jejich vývoji, a kromě nešťastné zkušenosti s realizací svého debutu si kontrolu nad nimi udržuje až do konce. Jako postavy uvnitř fikčního světa jím režírovaných snímků, hraje i on hru s publikem. Interpretační otevřenost posiluje hned několika perspektivami, kterými jsou příběhy často nahlíženy (např. Úkryt, Zodiac, Sociální síť, Zmizelá), ba dokonce je nechá ovládat nespolehlivými vypravěči a vypravěčkami (Klub rváčů, Zmizelá). Přímočarost narativu ustupuje důvtipné mnohovrstevnatosti a cynické provokaci, díky kterým si k nim širší publikum někdy hledá cestu déle, čehož jsou ukázkovými příklady Vetřelec³ (Alien³), či Klub rváčů (Fight Club, 1999) a Mank (2020).

V jakémsi sadistickém potěšení příznačném pro charakter řady jeho postav Fincher rád děsí publikum a temnými vizemi světa zmítaného zlomyslností ho cíleně uvádí do diskomfortu. O své generaci mluví jako o generaci skeptiků a cyniků (jíž je Klub rváčů výkladní skříní) a uznává, že celá jeho kariéra je o perverzních knihách a scénářích. Právě proto, ať už se myšlence „fincherovského doteku“ vzpírá, jak chce, je z jeho tvorby vidno, že konkrétní témata a žánrové preference jej vskutku přitahují. Letos vás o tom na Noir Film Festivalu přesvědčí pětice jeho filmů: Sedm (Se7en, 1995), Klub rváčů (Fight Club, 1999), Zodiac (2007), Muži, kteří nenávidí ženy (The Girl with the Dragon Tattoo, 2011) a Zmizelá (Gone Girl, 2014).

Partners

This site uses cookies to provide information and traffic analysis. By viewing this, you agree.

more agree